5141 نمایش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲

دستمزد برای هر متر مربع می باشد طرح موج و منحنی...

2,500,000 ریال

اصفهان، استان اصفهان، ایران
2478 نمایش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲

قیمت با مصالح شرکت کناف و دستمزد اجرا هرمتر مربع  ...

1,500,000 ریال

اصفهان، استان اصفهان، ایران
1499 نمایش
۱ آبان ۱۴۰۲

 باکس ساده( باکس ونور مخفی) با مصالح شرکت کناف ودس...

1,700,000 ریال

اصفهان، استان اصفهان، ایران
2227 نمایش
۲ شهریور ۱۴۰۱

قیمت با مصالح شرکت کناف ودستمزد اجرا می باشد . ( ب...

1,500,000 ریال

اصفهان، استان اصفهان، ایران
1009 نمایش
۲۹ فروردین ۱۴۰۰

دستمزد با مصالح و دستمزد اجرا می باشد...

350,000 ریال

اصفهان، استان اصفهان، ایران
956 نمایش
۲۹ فروردین ۱۴۰۰

قیمت  بامصالح و دستمزد اجرا و بتونه کاری...

300,000 ریال

اصفهان، استان اصفهان، ایران
653 نمایش
۲۹ فروردین ۱۴۰۰

قیمت با مصالح و دستمزد اجرا می باشد...

450,000 ریال

اصفهان، استان اصفهان، ایران
809 نمایش
۲۹ فروردین ۱۴۰۰

 به ازای هر متر مربع

350,000 ریال

اصفهان، استان اصفهان، ایران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن