تصویر نمایه
فروشنده
مورد تایید

0

قیمت منقضی

5900

قیمت فعال

ارسال پیام

۲۲ آبان ۱۴۰۱

آنی گیر ZQS محلولی است که پس از اضافه شدن به سیمان...

1,350,000 ریال

ایران
۱ آبان ۱۴۰۱

در بسیاری از کارگاه های صنعتی یا ساختمانی به دلیل ...

2,700,000 ریال

ایران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن