تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

29

قیمت فعال

ارسال پیام

۴ آبان ۱۴۰۱

تعداد در هر کارتن:۱۰ عدد طرح گل

50,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۴ آبان ۱۴۰۱

تعداد در کارتن: ۳۰ وزن هرکارتن ۲۵: کیلو گرم...

85,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۴ آبان ۱۴۰۱

تعداد در هر کارتن: ۳۰ عدد

62,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۴ آبان ۱۴۰۱

تعداد در هر کارتن : ۶۰ عدد وزن در هر کارتن :۲۲ کیل...

55,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۴ آبان ۱۴۰۱

تعداددرهر کارتن ۱۸ عدد طرح سمیرم...

52,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۴ آبان ۱۴۰۱

تعداد در هر کارتن:۴۸عدد وزن هر کارتن:۲۲کیلوگرم...

45,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۴ آبان ۱۴۰۱

تعداد در هر کارتن:عدد۱۲ طرح سمیرم...

115,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۴ آبان ۱۴۰۱

تعداد در هر کارتن:۴۰عدد وزن هر کارتن :۲۸کیلوگرم...

54,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن