تصویر نمایه
شخص

0

قیمت منقضی

8

قیمت فعال

ارسال پیام

1990 نمایش
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد ....

750,000 ریال

استان خراسان رضوی ، مشهد
1749 نمایش
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد ....

650,000 ریال

استان خراسان رضوی ، مشهد
561 نمایش
۱۲ خرداد ۱۴۰۰

دستمزد به ازای  هر متر مربع می باشد ....

350,000 ریال

استان خراسان رضوی ، مشهد
426 نمایش
۱۰ خرداد ۱۴۰۰

دستمزد به ازای هر متر مربع و با رنگ الوان می باشد ...

300,000 ریال

استان خراسان رضوی ، مشهد
411 نمایش
۱۰ خرداد ۱۴۰۰

دستمزد به ازای هر متر مربع و با رنگ الوان می باشد ...

300,000 ریال

استان خراسان رضوی ، مشهد
852 نمایش
۱۰ خرداد ۱۴۰۰

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد ....

250,000 ریال

استان خراسان رضوی ، مشهد
320 نمایش
۱۰ خرداد ۱۴۰۰

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد ....

200,000 ریال

استان خراسان رضوی ، مشهد
3290 نمایش
۲ تیر ۱۳۹۹

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد ....

150,000 ریال

استان خراسان رضوی ، مشهد
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ