تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

5

قیمت فعال

ارسال پیام

۱۹ شهریور ۱۴۰۱

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد ....

2,500,000 ریال

استان تهران ، تهران
۱۹ شهریور ۱۴۰۱

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد ....

3,990,000 ریال

استان تهران ، تهران
۱۷ شهریور ۱۴۰۱

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد ....

4,990,000 ریال

استان تهران ، تهران
۱۷ شهریور ۱۴۰۱

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد ....

5,990,000 ریال

استان تهران ، تهران
۱۷ شهریور ۱۴۰۱

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد ....

4,990,000 ریال

استان تهران ، تهران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن