تصویر نمایه
شخص

0

قیمت منقضی

5

قیمت فعال

معرفی

طراحی ، نظارت ، اجرا

ارسال پیام

1695 نمایش
۱۶ شهریور ۱۳۹۹

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد ....

350,000 ریال

استان تهران ، تهران
376 نمایش
۱۱ اسفند ۱۳۹۸

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد ....

600,000 ریال

استان تهران ، تهران
343 نمایش
۱۰ اسفند ۱۳۹۸

دستمزد به ازای هر مترمربع می باشد ....

1,200,000 ریال

استان تهران ، تهران
785 نمایش
۱۰ اسفند ۱۳۹۸

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد ....

30,000 ریال

استان تهران ، تهران
601 نمایش
۱۰ اسفند ۱۳۹۸

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد ....

60,000 ریال

استان تهران ، تهران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن