116,500 ریال

قیمت به ازی هر متر طول می باشد .

 • 09192583608

 • تهران، استان تهران، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۵ مرداد ۱۳۹۹

260,000 ریال

قیمت به ازی هر متر طول می باشد.

 • 09192583608

 • تهران، استان تهران، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۵ مرداد ۱۳۹۹

7,137,000 ریال

قیمت به ازای هر حلقه ۱۰۰ متری می باشد.

 • 09192583608

 • تهران، استان تهران، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۲۸ تیر ۱۳۹۹

49,946 ریال

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد .

 • 02156418908

 • تهران، استان تهران، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۹ تیر ۱۳۹۹

185,126 ریال

قیمت به ازای هر متر طول می باشد .

 • 02156418908

 • تهران، استان تهران، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱ تیر ۱۳۹۹

70,276 ریال

قیمت به ازای هر متر طول می باشد .

 • 02156418908

 • تهران، استان تهران، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۸ خرداد ۱۳۹۹

17,489 ریال

قیمت به ازای هر متر طول می باشد .

 • 02156418908

 • تهران، استان تهران، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۸ خرداد ۱۳۹۹

43,425 ریال

قیمت به ازای هر متر طول می باشد .

 • 02156418908

 • تهران، استان تهران، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ